FERAGATNAME

FERAGATNAME

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ ÜZERİNE

Vestel Ventures olarak Ar-Ge A.Ş. (“Vestel Ventures”), kişisel verilerinizi korumak ve saklamak için büyük özen gösteriyoruz. Bu bağlamda, öncelikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin, özellikle de özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerin korunması üzerine düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin veri denetleyicisi olarak işlenmesi konusunda en şeffaf şekilde sizi bilgilendirmek istiyoruz.

İŞLEME AMACI

Kişisel verileriniz; fikirlerinizi geliştirmek, fikirlerinizi daha verimli kılmak, fikirlerin yatırım için uygunluğunu ve yatırım değerini belirlemek, fikri ve sınai mülkünüzü tanımlamak ve korumak,marka ve patent vb. haklar, ürün geliştirme, sertifika alma, satış girişimini destekleme, pazarlama, müşteri ilişkileri, girişimi piyasada faaliyete hazır hale getirme, ulusal ve uluslararası fuarlara katılımın desteklenmesi; uygun görüldüğü takdirde, Vestel Ventures ile temasta bulunan kişilerin yasal ve ticari güvenliğini sağlamak, Vestel Ventures tarafından gerekli operasyonel faaliyetleri yürütmek amaçları doğrultusunda Kanunun 5. ve 6. Maddelerine uygun olarak işlenir.

KİŞİSEL VERİLERİN TRANSFER EDİLDİĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER VE TRANSFER AMAÇLARI

Bu bilgi notunda belirtilen amaçlara uygun olarak ve Kanunun 8. ve 9. Maddeleri uyarınca kişisel verileriniz Vestel Holding A.Ş. (“Vestel”); Türkiye ve yurtdışındaki Vestel grubu şirketleri ve bu şirketlere bağlı ortaklar, hissedarlar, iş ortakları, tedarikçiler, yetkili kamu kurumları ve özel şahıslar ile paylaşılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE İLGİLİ YASAL SEBEPLER

Kişisel bilgileriniz, her türlü yazılı, sözlü ve elektronik medya veya websitesi aracılığı ile otomatik veya otomatik olmayan yöntemler kullanılarak Vestel Ventures tarafından bu bilgi notunda belirtilen amaçlar doğrultusunda ile toplanabilir. Kişisel verileriniz, Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde ve bu kişisel veri işleme bilgileri notunda belirtilen kişisel veri işleme gereklilikleri ve amaçları içinde işlenebilir ve iletilebilir.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRESİ

Vestel Ventures, kişisel bilgileri bu bilgi notunda belirtilen amaçlarla, ihtiyaç duyulan süre kadar saklayacaktır. Ek olarak, Vestel Ventures, veri sahibiyle herhangi bir anlaşmazlık olması durumunda; kişisel verileri, anlaşmazlığın savunulması için ilgili mevzuata uygun olarak belirlenen bir süre boyunca saklayabilir.

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER VE TAAHHÜTLER

Vestel Ventures, aşağıda belirtilen maddelerin sağlanması için gerekli teknik ve idari önlemleri almayı ve uygun güvenlik seviyesini garanti altına almak için gerekli denetimleri yapmayı taahhüt eder.

 • Kişisel veriler yasadışı bir şekilde işlenmez
 • Kişisel verilere yasadışı yollardan erişilmez
 • Kişisel bilgiler gizli tutulur

Vestel Ventures tarafından elde edilen kişisel veriler, bu bilgi notunda belirtilen yasal zorunluluk ve işlem amaçları dışında hiçbir şekilde üçüncü taraflara kullanılmayacak veya ifşa edilmeyecektir.

KANUN UYARINCA HAKLARINIZ

Kanunun 11 inci maddesi uyarınca, kişisel verileriniz ile ilgili haklarınız bağlamında;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenin,
 • Kişisel verileriniz işlendiyse daha fazla bilgi isteyin,
 • Kişisel verilerin işlenmesinin amacını ve verilerin bu amaca uygun olarak işlenip işlenmediğini öğrenin,
 • Kişisel verilerinizin ülke içinde ve dışında açıklandığı üçüncü şahıs alıcıları öğrenin,
 • Eksik veya yanlış olan işlenmiş kişisel verilerin, kişisel verilerinizin ifşa edildiği üçüncü şahısların, bu işlemle ilgili olarak ifşa edildiği üçüncü şahısların bildirimini isteme,
 • Kanun veya başka bir ilgili yasaya uygun şekilde işlenmesine rağmen kişisel verilerin toplanma amacı ile ilgili olarak kişisel verilerin artık gerekli olmaması durumunda verilerin silinmesini veya imha edilmesini isteyin,
 • İşlenmiş kişisel verilerin yalnızca otomatik yollarla analizinin elverişsiz sonuçlarına itiraz etmek,
 • Yasadışı bir işleme operasyonu sonucu yaşanan tazminat talepleri.

Veri sahibi tarafından bir istek/itiraz olması durumunda, haklarınızla ilgili taleplerinizi yazılı olarak Levent 199, Büyükdere Cad. No: 199 34394 Şişli / İstanbul adresine, güvenli elektronik imza ile, veya mobil imza ya da sistemimizde daha önce bildirmiş olduğunuz ve imzaladığınız elektronik posta adresi ile vestelventures@gmail.com’a gönderdiğiniz takdirde, Vestel Ventures talebinizi 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirecek ve sonuçlandıracaktır.

Veri sahibi tarafından yapılan istek iletilirken veri sahibinin adı, soyadı, talep yazılıysa imzası, TC kimlik numarası, pasaport numarası veya kimlik numarası ve uyruğu; eğer yabancı ise, ikametgah veya iş adresi, bildirim adresi ise e-posta adresi, telefon numarası ve isteğin niteliği ile birlikte faks numarası yer almalıdır. On sayfaya kadar yazılı cevaplar tahsil edilmeyecektir ve on sayfadan uzun olması durumunda Vestel Ventures, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından belirlenen tarife dayalı olarak ücret talep etme hakkını saklı tutar. Başvuru, CD veya flash bellek gibi bir kayıt ortamına gönderilirse, Vestel Ventures kayıt ortamının ücretini veri sahibinden alabilir.

BİLGİ NOTUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Vestel Ventures bu bilgi notunda yer alan hükümleri yayınlamak koşuluyla herhangi bir zamanda değiştirebilir. Vestel Ventures tarafından yapılan değişiklikler yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Recent Posts
Bizimle iletişime geçin